News

Blodyn Aur re-fill service to reduce plastic waste - Dysgwch mwy am wasanaeth ail-lenwi Blodyn Aur July 4, 2020 11:24

Our aim is to be become plastic free in our operations.  We're not far off as only 2 of our lines come in plastic packaging.

That's why we're glad to be able to offer a re-fill service for Blodyn Aur cold-pressed rapeseed oil in 5L and 20L jars.  Here's how it works:

1. After finishing a 'Blodyn Aur' jar, contact our office to say you will be returning the jars directy to the farm.
2. At this point, we will ask you to write clearly your business name with a permanent marker on the jar.  This becomes "your" jar from now onwards. 
3. For each 20L jar you return, we will deposit £5 in your account with us, which will cover most of the delivery charge.  For the 5L jars, it will be a £1.50/jar credit.
4. We will re-fill upon receipt of jar, and deliver it back full and sealed.

Click on the below link to order 'Blodyn Aur' oil.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Each trade account is eligible for a 3% discount code from us, so make sure you have this by contacting Heulwen Williams in the office.  It's our way to recognise you're paying us immediately when ordering on-line. 

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn anelu i fod yn gwmni di-blastig o ran y ffordd rydym yn gweithredu.  Tydan ni ddim mor bell o gyflawni hyn, gyda dim ond 2 o'n cynnyrch yn cael ei becynnu mewn plastig.

Dyna pam rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth ail-lenwi ar gyfer jariau 5L ac 20L o olew Cymreig Blodyn Aur. Dyma sut y bydd yn gweithio:

1. Ar ôl gorffen jar o 'Blodyn Aur,' cysylltwch â'n swyddfa i ddweud y byddwch chi'n dychwelyd y jariau i'r fferm.
2. Ar y pwynt hwn, byddwn yn gofyn ichi ysgrifennu enw eich busnes yn glir gyda marciwr parhaol ar y jar.  Bydd hyn yn dynodi mai eich jar chi yw hon o hyn ymlaen.
3. Ar gyfer pob jar 20L y dychwelwch, byddwn yn nodi £5 yn eich cyfrif gyda ni, a fydd yn help i dalu am y tâl danfon y jar/iau yn ôl. Ar gyfer y jariau 5L, bydd credyd o £1.50/jar yn cael ei gynnig.
4. Byddwn yn ail-lenwi ar ôl derbyn jar, a'i ddanfon yn ôl yn llawn wedi'i selio.

Cliciwch ar y ddolen isod i archebu olew Blodyn Aur.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Mae pob cyfrif masnach yn gymwys i gael cod gostyngiad o 3% gennym, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi hwn trwy gysylltu â Heulwen Williams yn y swyddfa.  Ein ffordd ni yw hyn o gydnabod eich bod chi'n ein talu ar unwaith wrth archebu ar-lein.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l  

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint


Croeso to our e-warehouse - Ein warws arlein June 20, 2020 12:49

We often compare our webiste www.madryn.co.uk with a on-line "trade warehouse." 
www.madryn.co.uk

It's popularity has grown over the last 3 years, with more and more of you taking advantage of it's flexibility and of course the 3% additional discount we can offer as an incentive.

Call or e-mail  Heulwen at the office on 01758 701380 / orders@madryn.co.uk to set-up your on-line trade discount - we will provide you with a unique code that you can use time and time again.

We will keep the new lower minimum order for free delivery at £50 until at least the end of the Summer. 

www.madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn ystyried ein gwefan  www.madryn.co.uk fel ryw fath o "warws masnachol" ar-lein.

www.madryn.co.uk

Mae ei ddefnydd wedi bod yn cynyddu yn raddol dros y 3 blynedd diwethaf, gyda mwy a mwy ohonoch yn manteisio ar ei hyblygrwydd ac wrth gwrs y gostyngiad ychwanegol o 3% y gallwn ei gynnig fel annogaeth.

Ffoniwch neu e-bostiwch Heulwen ar 01758 701380 / orders@madryn.co.uk i sefydlu'ch gostyngiad masnachol arlein - byddwn yn darparu cod unigryw i chi y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro.

Newyddion arall yw ein bod wedi penderfynu cynnal y lleiafswm newydd o £50 ar gyfer danfon am ddim tan o leiaf diwedd yr Haf. 

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint


Rebooting our businesses - Ailgychwyn ein busnesau June 13, 2020 13:42

If we hate change, then we will definitely despise being irrelevant.  That's the stark choice facing many of us at the moment.  I can't think of any sector where maintaining the "status quo" is a viable sustainable option.

We have certainly seen the green shoots of the "new normal" in the last 2 weeks.  I do think the recovery curve is going to be more of a long steady rise rather than a overnight return to "normal" trading.

Do share with us your plans for the coming months, so that we can take those into account as we look to serve your needs going forward. 

www.madryn.co.uk


It might mean we need to look at packaging formats and presenting our produce differently for you or channel our energy to develop new ranges that will better suit how your business is going to have to evolve. 

Keep us posted, whether that's through replying to this, calling us on 01758 701380 or talking with Carys or Heulwen when you next speak with them.  Or e-mail me at geraint@madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Os ydym yn casáu newid, yna byddwn yn bendant yn dirmygu bod yn amherthnasol. Dyna'r dewis llwm sy'n wynebu llawer ohonom ar hyn o bryd. Ni allaf feddwl am unrhyw sector lle mae cynnal y "status quo" yn mynd i fod yn ddewis cynaliadwy hyfyw.

Rydym yn sicr wedi gweld egin gwyrdd y "normal newydd" yn ystod y pythefnos diwethaf. Rwy'n credu y bydd y gromlin adferiad yn fwy o gynnydd cyson hir yn hytrach na dychwelyd dros nos i fasnachu'n "normal".

Rhannwch eich cynlluniau gyda ni ar gyfer y misoedd nesaf, fel y gallwn ystyried y rheini wrth i ni geisio gwasanaethu eich anghenion wrth symud ymlaen.

www.madryn.co.uk

Efallai y bydd yn golygu bod angen i ni edrych ar fformatau pecynnu newydd neu sianelu ein hegni i ddatblygu cynnyrch newydd a fydd yn gweddu'n well i sut y bydd yn rhaid i'ch busnes esblygu.

Cofiwch ein diweddaru os cewch gyfle, p'un ai trwy ateb yr e-bost yma, ein ffonio ni ar 01758 701380 neu siarad â Carys neu Heulwen pan fyddwch chi'n siarad â nhw nesaf. Neu e-bostiwch fi at geraint@madryn.co.uk

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint

 


New Preserves to celebrate the Eisteddfod - Jamiau newydd i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd June 6, 2020 12:06


Orders can now be placed for our new range of preserves under the Calon Lân brand.

The range includes:
- Strawberry & Champagne (Mefus a Siampên)
- Fruity Gin & Tonic (Jin a Thonig Ffrwythus)
- Peach Bellini (Eirin Gwlanog Belini)

Orders will be ready for dispatch end of June, ready for you to put them on your shelves July 1st onwards. Phone 01758 701380 or e-mail orders@madryn.co.uk

The range was put together to celebrate the visit of the 'Eisteddfod Genedlaethol' to Llŷn and Eifionydd in 2022, and to raise funds towards staging it.  25p from every jar will go towards the local fund raising efforts, and will be paid directly to the funds every quarter. 

In reocognition and support of the 'Eisteddfod' we have made the labels mostly in Cymraeg this time rather than the usual which tends to have more English. 

The response so far has been positive from everybody and if we manage to raise a few £100s over the next 2 years, then we will be very pleased. 

Do let us know how you are getting on during these tricky times.  We noticed far more activity last week, and maybe some early signs of businesses adapting to new areas or indeed preparing to re-open within the next few weeks.  

www.madryn.co.uk


Wishing continued good health to as many as possible. 

:-) :-) :-) :-)

Gellir bellach archebu ein hystod newydd o gyffeithiau o dan frand Calon Lân.
Mae'r ystod yn cynnwys:
- Mefus a Siampên
- Jin a Thonig Ffrwythus
- Eirin Gwlanog Belini

Bydd archebion yn barod i'w hanfon allan ddiwedd Mehefin, mewn amser i chi eu rhoi ar eich silffoedd o Gorffennaf 1af ymlaen.  Ffoniwch ni ar 01758 701380 neu e-bostiwch orders@madryn.co.uk

Lluniwyd yr ystod i ddathlu ymweliad yr 'Eisteddfod Genedlaethol' i Llŷn ac Eifionydd yn 2022, ac i godi arian tuag at ei lwyfannu. Bydd 25c o bob jar yn mynd tuag at yr ymdrechion codi arian lleol, ac yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r gronfa leol bob chwarter.

I gefnogi a chydnabod yr 'Eisteddfod' rydym wedi dylunio y labeli yn Gymraeg yn bennaf y tro hwn yn hytrach na'r arfer sy'n tueddu i fod â mwy o Saesneg.

Mae'r ymateb hyd yma wedi bod yn gadarnhaol gan bawb ac os llwyddwn i godi ychydig £100oedd dros y 2 flynedd nesaf, yna byddwn yn falch iawn.

Rhowch wybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Fe wnaethon ni sylwi ar lawer mwy o weithgaredd yr wythnos diwethaf, ac efallai rhai arwyddion cynnar o fusnesau yn addasu i feysydd newydd neu'n wir yn paratoi i ailagor o fewn yr wythnosau nesaf.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

Geraint


Aim for the Clouds.... sharing our cloudy digital experiences - Anelu am y cymylau.... rhannu ein profiadau digidol cymylog. May 30, 2020 12:56

Digital technology has played a big part in how we have all adapted to the last few weeks.  We made the transition to cloud based systems a few years ago, and we thought we'd share some of the things we've learned about using Cloud based packages:

- FILE SHARING - We use Microsoft's OneDrive and would recommend it. 
- FINANCES - We use Sage's cloud based service, although I do wish we would have looked closer at Xero at the time.
- E-COMMERCE - We use Shopify and would highly recommend them.  Another option we would highlight is a 'WordPress' site.
- CRM - We use CapsuleCRM, and have found it to be one of the best investments we've made.
- E-NEWSLETTER - We changed from MailChimp to ActiveCampaign a couple of years ago.  Not many differences in capabilities, however we find ActiveCampaign so much easier to use.

Some of you might find the above useful.  I guess what we always need to be aware of is having too many solutions and missing out on convenient integrations.

Lastly, here's a link to a document we have found very valuable, published by "SuperFast Business Wales" - it's a great independent source of information on what businesses like ours and yours can do over the Cloud.  And it's also available in Cymraeg, which is great.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/superfast-software-directory

Do let us know how you are getting on.

www.madryn.co.uk


Wishing continued good health to as many as possible. 
PS - We've included a Jones logo with this blog as it includes proper clouds, that are so important to making Welsh tatws for Jones Crisp....

:-) :-) :-) :-)

Mae technoleg ddigidol wedi chwarae rhan fawr yn y ffordd yr ydym i gyd wedi addasu i'r wythnosau diwethaf.

Wnaethom ni drosglwyddo i systemau "cwmwl" ychydig flynyddoedd yn ôl gyda cwmni Bwydydd Madryn, ac roeddwn yn meddwl y byddem yn rhannu rhai o'r pethau rydyn ni wedi'u dysgu am ddefnyddio pecynnau o'r fath

- RHANNU FFEILIAU - Rydym yn defnyddio OneDrive, Microsoft a byddem yn ei argymell.
- CYLLID - Rydym yn defnyddio gwasanaeth cwmwl Sage, er fy mod yn dymuno y byddem wedi edrych yn agosach ar Xero erbyn heddiw.
- CRM - Rydyn ni'n defnyddio CapsuleCRM.  Dyma un o'r buddsoddiadau gorau rydyn ni wedi'i wneud.
- E-CYLCHLYTHYR - Fe wnaethon ni newid o MailChimp i ActiveCampaign ychydig flynyddoedd yn ôl. Dim llawer o wahaniaethau o ran beth maent yn ei gynnig, fodd bynnag rydym yn ei chael yn haws o lawer defnyddio ActiveCampaign.  Roeddem yn teimlo bod MailChimp yn gallu bod braidd yn ddryslyd weithiau.

Efallai y bydd yr uchod yn ddefnyddiol i rai ohonoch. Mae wastad peryg hefyd defnyddio gormod o systemau cwmwl amrywiol gan fethu allan ar integreiddiadau cyfleus.

Yn olaf, dyma ddolen i ddogfen yr ydym wedi'i chael yn werthfawr iawn, a gyhoeddwyd gan "Cyflymu Cymru i Fusnesau" - mae'n ffynhonnell wybodaeth annibynnol wych ar yr hyn y gall busnesau fel ein un ni a'ch un chi ei wneud dros y Cwmwl.  Ac mae ar gael yn gyfan gwbl yn y Gymraeg.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/canllawiau-busnes-cyflym-iawn/cyfeirlyfr-meddalwedd-cyflymu

Rhowch wybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint

 

ON - Rydym wedi cynnwys logo Creision Jones efo'r blog yma gan bod cymcylau go iawn mor allweddol i gynhyrchu tatws Cymreig i wneud Creision Jones!


New products update and the value of keeping things diverse - Cynnyrch newydd ar y ffordd a phwysigrwydd cynnal amrywiaeth May 23, 2020 12:54

Thankfully, our approach of keeping a diversified portfolio of brands and products has paid dividends during the last few weeks.

That's a lesson we'll take forward I think, and aim to never be too reliant on one product, sector or brand. 

We have been surprised how well Calon Lân has done this Summer. 

The CONDIMENTS and CHUTNEYS have in particular been popular.  Is it because people are spending more time and money on eating home?  And therefore having more occasions that needs a Calon Lân accompaniment?

CLICK on the link below to learn more about the Calon Lân range.  

www.madryn.co.uk

Later this Summer, we'll be launching the following under the brand:
- A range of speciality preserves made with various alcohol, with 25p from each jar going towards fundraising for the Esiteddfod Llŷn ac Eifionydd 2022.
- "Picalili Pwllheli" - with it been made in Pwllheli, we had to give it that name...
- "Purple Moose Chutney" - we've partnered up with the famous 'Purple Moose' brewery from Porthmadog to develop a distinct dark chutney.

www.madryn.co.uk

As you can imagine, we are very excited with all these new brand extensions.  Let us know if you'd like to be among the first to stock these new lines as we finalise launch over the next 3 months. 

Wishing continued good health to as many as possible. 

:-) :-) :-) :-)

Diolch byth, mae ein penderfyniad i gadw portffolio amrywiol o frandiau a chynhyrchion wedi talu ar ei ganfed yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Dyma un wers y byddwn yn ei gofio o'r cyfnod yma, gan anelu at beidio byth â bod yn rhy ddibynnol ar un cynnyrch, sector neu frand.

Rydyn ni wedi synnu pa mor dda mae Calon Lân wedi gwneud yr Haf hwn.

Mae'r SAWSIAU BWRDD a'r CATWADAU yn arbennig wedi bod yn boblogaidd. Ai oherwydd bod pobl yn treulio mwy o amser ac arian ar fwyta adref mae hyn? Ac felly yn cael mwy o achlysuron bwyta sydd angen cynnyrch Calon Lân?

CLICIWCH ar y ddolen isod i ddysgu mwy am ystod Calon Lân.

www.madryn.co.uk

Yn ddiweddarach yr Haf hwn, byddwn yn lansio'r canlynol o dan y brand:
- Amrywiaeth o gyffeithiau arbenigol wedi'u gwneud gydag alcohol amrywiol, gyda 25c o bob jar yn mynd tuag at godi arian ar gyfer Esiteddfod Llŷn ac Eifionydd 2022.
- "Picalili Pwllheli" - gyda'r cynnyrch wedi'i wneud ym Mhwllheli, roedd yn rhaid i ni roi'r enw hwnnw iddo yn doedd...
- "Catwad Mws Piws" - rydyn ni wedi partneru gyda'r bragdy enwog 'Purple Moose' o Borthmadog i ddatblygu catwad tywyll unigryw. 

www.madryn.co.uk

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn gyffrous iawn gyda'r holl estyniadau newydd i'r brand Calon Lân. Gadewch i ni wybod os hoffech chi fod ymhlith y cyntaf i stocio'r cynnyrch newydd hyn wrth iddyn nhw gael eu lawnsio dros y 3 mis nesaf.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint


Challenges of adapting to overnight changes - Addasu i'r newidiadau lu May 9, 2020 09:51

MAI  2020  MAY

 

Sales for some products have collapsed, whilst others have soared over the last few weeks - thankfully, we have a reasonably diversifed portfolio of ranges.


I'm sure that you will have found your usual business patterns turned upside down. 

No one knows your business better than you.  One of our prinicple aims over this Crisis period has been to stay in touch with customers, ready to respond if we can.

If you are not fully aware of our ranges, click on the link below - we call this site our online warehouse for trade:

www.madryn.co.uk

We may have a range that didn't used to fit within your business, but it might do now. 

We are also well positioned to respond to new market needs as we tend to focus on supply chain builiding and are lucky to have a network of contacts. If there's a product you're convinced that would sell, but you can't find it, let us know.

We've done some other changes as well such as reducing the minimum order to £50 for free delivery anywhere in the UK, and developed a re-fill system for the large Blodyn Aur 5L and 20L plastic containers. 

Let us know how you are and planning to adapt. 

www.madryn.co.uk


Wishing continued good health to as many as possible. 

:-) :-) :-) :-)

Mae gwerthiant rhai o'n cynnyrch wedi dymchwel, tra bod eraill wedi saethu fyny dros yr wythnosau diwethaf - diolch byth, mae gennym bortffolio amrywiol o gynnyrch.

Rwy'n siŵr y byddwch wedi gweld bod eich patrymau busnes arferol wedi'u troi wyneb i waered hefyd.

Does neb yn 'nabod eich busnes yn well na chi. Un o'n amcanion ers dechrau'r Argyfwng hwn oedd ceisio cadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid, gan fod yn barod i ymateb os gallwn.

Os nad ydych yn gwbl ymwybodol o'n dewis o gynnyrch, cliciwch ar y ddolen isod - rydym yn galw'r wefan hon yn "warws ar-lein" ar gyfer ein cwsmeriaid masnachol:

www.madryn.co.uk


Efallai fod gennym gynnyrch nad oedd yn arfer gweddu i'ch busnes, ond gallai wneud nawr.

Rydym hefyd mewn sefyllfa dda i ymateb i anghenion newydd y farchnad gan ein bod yn tueddu i ganolbwyntio ar adeiladu cadwyn gyflenwi ac yn ffodus i gael rhwydwaith o gysylltiadau. Os oes cynnyrch rydych chi'n argyhoeddedig fyddai'n gwerthu, ond ni allwch ddod o hyd iddo, rhowch wybod i ni.

Rydym wedi gwneud rhai newidiadau eraill hefyd megis lleihau'r isafswm archeb i £50 i gael danfoniad am ddim unrhyw le yn y DU, ac hefyd wedi datblygu system ail-lenwi ar gyfer jariau plastig mawr Blodyn Aur 5L ac 20L.

Gadewch inni wybod sut rydych chi'n addasu.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint