News

Blodyn Aur re-fill service to reduce plastic waste - Dysgwch mwy am wasanaeth ail-lenwi Blodyn Aur July 4, 2020 11:24

Our aim is to be become plastic free in our operations.  We're not far off as only 2 of our lines come in plastic packaging.

That's why we're glad to be able to offer a re-fill service for Blodyn Aur cold-pressed rapeseed oil in 5L and 20L jars.  Here's how it works:

1. After finishing a 'Blodyn Aur' jar, contact our office to say you will be returning the jars directy to the farm.
2. At this point, we will ask you to write clearly your business name with a permanent marker on the jar.  This becomes "your" jar from now onwards. 
3. For each 20L jar you return, we will deposit £5 in your account with us, which will cover most of the delivery charge.  For the 5L jars, it will be a £1.50/jar credit.
4. We will re-fill upon receipt of jar, and deliver it back full and sealed.

Click on the below link to order 'Blodyn Aur' oil.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Each trade account is eligible for a 3% discount code from us, so make sure you have this by contacting Heulwen Williams in the office.  It's our way to recognise you're paying us immediately when ordering on-line. 

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn anelu i fod yn gwmni di-blastig o ran y ffordd rydym yn gweithredu.  Tydan ni ddim mor bell o gyflawni hyn, gyda dim ond 2 o'n cynnyrch yn cael ei becynnu mewn plastig.

Dyna pam rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth ail-lenwi ar gyfer jariau 5L ac 20L o olew Cymreig Blodyn Aur. Dyma sut y bydd yn gweithio:

1. Ar ôl gorffen jar o 'Blodyn Aur,' cysylltwch â'n swyddfa i ddweud y byddwch chi'n dychwelyd y jariau i'r fferm.
2. Ar y pwynt hwn, byddwn yn gofyn ichi ysgrifennu enw eich busnes yn glir gyda marciwr parhaol ar y jar.  Bydd hyn yn dynodi mai eich jar chi yw hon o hyn ymlaen.
3. Ar gyfer pob jar 20L y dychwelwch, byddwn yn nodi £5 yn eich cyfrif gyda ni, a fydd yn help i dalu am y tâl danfon y jar/iau yn ôl. Ar gyfer y jariau 5L, bydd credyd o £1.50/jar yn cael ei gynnig.
4. Byddwn yn ail-lenwi ar ôl derbyn jar, a'i ddanfon yn ôl yn llawn wedi'i selio.

Cliciwch ar y ddolen isod i archebu olew Blodyn Aur.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l


Mae pob cyfrif masnach yn gymwys i gael cod gostyngiad o 3% gennym, felly gwnewch yn siŵr bod gennych chi hwn trwy gysylltu â Heulwen Williams yn y swyddfa.  Ein ffordd ni yw hyn o gydnabod eich bod chi'n ein talu ar unwaith wrth archebu ar-lein.

https://www.madryn.co.uk/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-25l  

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint


Croeso to our e-warehouse - Ein warws arlein June 20, 2020 12:49

We often compare our webiste www.madryn.co.uk with a on-line "trade warehouse." 
www.madryn.co.uk

It's popularity has grown over the last 3 years, with more and more of you taking advantage of it's flexibility and of course the 3% additional discount we can offer as an incentive.

Call or e-mail  Heulwen at the office on 01758 701380 / orders@madryn.co.uk to set-up your on-line trade discount - we will provide you with a unique code that you can use time and time again.

We will keep the new lower minimum order for free delivery at £50 until at least the end of the Summer. 

www.madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Rydym yn ystyried ein gwefan  www.madryn.co.uk fel ryw fath o "warws masnachol" ar-lein.

www.madryn.co.uk

Mae ei ddefnydd wedi bod yn cynyddu yn raddol dros y 3 blynedd diwethaf, gyda mwy a mwy ohonoch yn manteisio ar ei hyblygrwydd ac wrth gwrs y gostyngiad ychwanegol o 3% y gallwn ei gynnig fel annogaeth.

Ffoniwch neu e-bostiwch Heulwen ar 01758 701380 / orders@madryn.co.uk i sefydlu'ch gostyngiad masnachol arlein - byddwn yn darparu cod unigryw i chi y gallwch ei ddefnyddio dro ar ôl tro.

Newyddion arall yw ein bod wedi penderfynu cynnal y lleiafswm newydd o £50 ar gyfer danfon am ddim tan o leiaf diwedd yr Haf. 

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint


Rebooting our businesses - Ailgychwyn ein busnesau June 13, 2020 13:42

If we hate change, then we will definitely despise being irrelevant.  That's the stark choice facing many of us at the moment.  I can't think of any sector where maintaining the "status quo" is a viable sustainable option.

We have certainly seen the green shoots of the "new normal" in the last 2 weeks.  I do think the recovery curve is going to be more of a long steady rise rather than a overnight return to "normal" trading.

Do share with us your plans for the coming months, so that we can take those into account as we look to serve your needs going forward. 

www.madryn.co.uk


It might mean we need to look at packaging formats and presenting our produce differently for you or channel our energy to develop new ranges that will better suit how your business is going to have to evolve. 

Keep us posted, whether that's through replying to this, calling us on 01758 701380 or talking with Carys or Heulwen when you next speak with them.  Or e-mail me at geraint@madryn.co.uk

Wishing continued good health.

:-) :-) :-) :-)

Os ydym yn casáu newid, yna byddwn yn bendant yn dirmygu bod yn amherthnasol. Dyna'r dewis llwm sy'n wynebu llawer ohonom ar hyn o bryd. Ni allaf feddwl am unrhyw sector lle mae cynnal y "status quo" yn mynd i fod yn ddewis cynaliadwy hyfyw.

Rydym yn sicr wedi gweld egin gwyrdd y "normal newydd" yn ystod y pythefnos diwethaf. Rwy'n credu y bydd y gromlin adferiad yn fwy o gynnydd cyson hir yn hytrach na dychwelyd dros nos i fasnachu'n "normal".

Rhannwch eich cynlluniau gyda ni ar gyfer y misoedd nesaf, fel y gallwn ystyried y rheini wrth i ni geisio gwasanaethu eich anghenion wrth symud ymlaen.

www.madryn.co.uk

Efallai y bydd yn golygu bod angen i ni edrych ar fformatau pecynnu newydd neu sianelu ein hegni i ddatblygu cynnyrch newydd a fydd yn gweddu'n well i sut y bydd yn rhaid i'ch busnes esblygu.

Cofiwch ein diweddaru os cewch gyfle, p'un ai trwy ateb yr e-bost yma, ein ffonio ni ar 01758 701380 neu siarad â Carys neu Heulwen pan fyddwch chi'n siarad â nhw nesaf. Neu e-bostiwch fi at geraint@madryn.co.uk

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint