New Preserves to celebrate the Eisteddfod - Jamiau newydd i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd


Orders can now be placed for our new range of preserves under the Calon Lân brand.

The range includes:
- Strawberry & Champagne (Mefus a Siampên)
- Fruity Gin & Tonic (Jin a Thonig Ffrwythus)
- Peach Bellini (Eirin Gwlanog Belini)

Orders will be ready for dispatch end of June, ready for you to put them on your shelves July 1st onwards. Phone 01758 701380 or e-mail orders@madryn.co.uk

The range was put together to celebrate the visit of the 'Eisteddfod Genedlaethol' to Llŷn and Eifionydd in 2022, and to raise funds towards staging it.  25p from every jar will go towards the local fund raising efforts, and will be paid directly to the funds every quarter. 

In reocognition and support of the 'Eisteddfod' we have made the labels mostly in Cymraeg this time rather than the usual which tends to have more English. 

The response so far has been positive from everybody and if we manage to raise a few £100s over the next 2 years, then we will be very pleased. 

Do let us know how you are getting on during these tricky times.  We noticed far more activity last week, and maybe some early signs of businesses adapting to new areas or indeed preparing to re-open within the next few weeks.  

www.madryn.co.uk


Wishing continued good health to as many as possible. 

:-) :-) :-) :-)

Gellir bellach archebu ein hystod newydd o gyffeithiau o dan frand Calon Lân.
Mae'r ystod yn cynnwys:
- Mefus a Siampên
- Jin a Thonig Ffrwythus
- Eirin Gwlanog Belini

Bydd archebion yn barod i'w hanfon allan ddiwedd Mehefin, mewn amser i chi eu rhoi ar eich silffoedd o Gorffennaf 1af ymlaen.  Ffoniwch ni ar 01758 701380 neu e-bostiwch orders@madryn.co.uk

Lluniwyd yr ystod i ddathlu ymweliad yr 'Eisteddfod Genedlaethol' i Llŷn ac Eifionydd yn 2022, ac i godi arian tuag at ei lwyfannu. Bydd 25c o bob jar yn mynd tuag at yr ymdrechion codi arian lleol, ac yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'r gronfa leol bob chwarter.

I gefnogi a chydnabod yr 'Eisteddfod' rydym wedi dylunio y labeli yn Gymraeg yn bennaf y tro hwn yn hytrach na'r arfer sy'n tueddu i fod â mwy o Saesneg.

Mae'r ymateb hyd yma wedi bod yn gadarnhaol gan bawb ac os llwyddwn i godi ychydig £100oedd dros y 2 flynedd nesaf, yna byddwn yn falch iawn.

Rhowch wybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Fe wnaethon ni sylwi ar lawer mwy o weithgaredd yr wythnos diwethaf, ac efallai rhai arwyddion cynnar o fusnesau yn addasu i feysydd newydd neu'n wir yn paratoi i ailagor o fewn yr wythnosau nesaf.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

Geraint