Popcorn Jones!

We have launched Jones Popcorn!  

CLICK on the link below to view the 2 flavours that we've developed using the great Halen Môn Sea Salt and Blodyn Aur Welsh rapeseed oil.

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru

Costing 58p/bag+VAT for you to purchase in cases of 20, and with a minimum shelf-life of 3 months when it arrives with you, we expect many businesses will want to include Welsh Popcorn in their snack range.  

And yes, we have decided to continue with our policy of a very low £50 minimum order for free delivery, until at least Easter.  We hope this continues to allow many of our customer to top-up with small orders whilst trading under difficult conditions.

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru

We have also launched 3 other unique Jones snack products in the last 3 months:
i) Slice of Bara Brith - under the memorable slogan "Bara Brith i bawb o bobl y Byd!"
ii) Twin pack of Welsh Cakes, baked in Llanllechid in Dyffryn Ogwen.
iii) Bar of milk chocolate made in Bala, wa.

These are all available on the Bwydydd Madryn Foods website, and we will share more details about them in these newsletters in the coming weeks.

By rapidly expanding our range, we want to position Jones as the Welsh snack brand.  Now is not the time to stand still - I've learned that lesson in the past.   

With 'Diwrnod Santes Dwynwen' coming up on January 25th, and Valentine's Day on February 14th, we hope you, like us, will continue your love affair with quality Welsh food for many years to come.

https://www.madryn.co.uk/

:-) :-) :-) :-)

Rydym wedi lansio Popcorn Jones!

CLICIWCH ar y ddolen isod i weld y 2 flas rydyn ni wedi'u datblygu gan ddefnyddio halen gwych Halen Môn ac olew had rêp Cymreig Blodyn Aur.

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru

Gan gostio 58c/bag + TAW i chi ei brynu mewn bocs o 20, a chydag oes silff o 3 mis, rydyn ni'n disgwyl y bydd llawer o fusnesau eisiau cynnwys Popcorn Cymreig yn eu dewis o fyrbrydau.

A do, rydym wedi penderfynu parhau â'n polisi o weithredu isafswm archeb isel iawn o £50 ar gyfer danfon am ddim, tan o leiaf y Pasg. Gobeithiwn y bydd hyn yn parhau i ganiatáu i lawer o'n cwsmeriaid roi archebion llai yn aml wrth i bawb geisio oroesi y cyfnod anodd yma yn y maes bwyd a diod yng Nghymru.

https://www.madryn.co.uk/collections/jones-o-gymru

Rydym hefyd wedi lansio 3 cynnyrch byrbryd unigryw eraill o dan brand 'Jones o Gymru' yn ystod y 3 mis diwethaf:
i) Tafell o Bara Brith - o dan y slogan cofiadwy "Bara Brith i bobl o bobl y Byd!"
ii) Pecyn dwbl o Gacennau Cymreig, wedi'u pobi yn Llanllechid yn Nyffryn Ogwen.
iii) Bar o siocled llaeth wedi'i wneud ym Mala, wa.

Mae'r rhain i gyd ar gael ar wefan Bwydydd Madryn Foods, a byddwn yn rhannu mwy o fanylion amdanynt yn y cylchlythyrau hyn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Trwy ehangu ein hystod yn gyflym, rydym am leoli Jones fel y brand byrbrydau Cymru. Nid nawr yw'r amser i aros yn yr unfan - dw i wedi dysgu'r wers honno ers tro byd.

Gyda 'Gwyl Santes Dwynwen' ar Ionawr 25ain, a Dydd San Ffolant ar Chwefror 14eg, gobeithiwn y byddwch chi, fel ninnau, yn parhau â'ch carwriaeth gyda bwyd Cymreig o safon am flynyddoedd lawer i ddod.

https://www.madryn.co.uk/


A felly, gyda cariad!

Geraint