Aim for the Clouds.... sharing our cloudy digital experiences - Anelu am y cymylau.... rhannu ein profiadau digidol cymylog.

Digital technology has played a big part in how we have all adapted to the last few weeks.  We made the transition to cloud based systems a few years ago, and we thought we'd share some of the things we've learned about using Cloud based packages:

- FILE SHARING - We use Microsoft's OneDrive and would recommend it. 
- FINANCES - We use Sage's cloud based service, although I do wish we would have looked closer at Xero at the time.
- E-COMMERCE - We use Shopify and would highly recommend them.  Another option we would highlight is a 'WordPress' site.
- CRM - We use CapsuleCRM, and have found it to be one of the best investments we've made.
- E-NEWSLETTER - We changed from MailChimp to ActiveCampaign a couple of years ago.  Not many differences in capabilities, however we find ActiveCampaign so much easier to use.

Some of you might find the above useful.  I guess what we always need to be aware of is having too many solutions and missing out on convenient integrations.

Lastly, here's a link to a document we have found very valuable, published by "SuperFast Business Wales" - it's a great independent source of information on what businesses like ours and yours can do over the Cloud.  And it's also available in Cymraeg, which is great.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/superfast-software-directory

Do let us know how you are getting on.

www.madryn.co.uk


Wishing continued good health to as many as possible. 
PS - We've included a Jones logo with this blog as it includes proper clouds, that are so important to making Welsh tatws for Jones Crisp....

:-) :-) :-) :-)

Mae technoleg ddigidol wedi chwarae rhan fawr yn y ffordd yr ydym i gyd wedi addasu i'r wythnosau diwethaf.

Wnaethom ni drosglwyddo i systemau "cwmwl" ychydig flynyddoedd yn ôl gyda cwmni Bwydydd Madryn, ac roeddwn yn meddwl y byddem yn rhannu rhai o'r pethau rydyn ni wedi'u dysgu am ddefnyddio pecynnau o'r fath

- RHANNU FFEILIAU - Rydym yn defnyddio OneDrive, Microsoft a byddem yn ei argymell.
- CYLLID - Rydym yn defnyddio gwasanaeth cwmwl Sage, er fy mod yn dymuno y byddem wedi edrych yn agosach ar Xero erbyn heddiw.
- CRM - Rydyn ni'n defnyddio CapsuleCRM.  Dyma un o'r buddsoddiadau gorau rydyn ni wedi'i wneud.
- E-CYLCHLYTHYR - Fe wnaethon ni newid o MailChimp i ActiveCampaign ychydig flynyddoedd yn ôl. Dim llawer o wahaniaethau o ran beth maent yn ei gynnig, fodd bynnag rydym yn ei chael yn haws o lawer defnyddio ActiveCampaign.  Roeddem yn teimlo bod MailChimp yn gallu bod braidd yn ddryslyd weithiau.

Efallai y bydd yr uchod yn ddefnyddiol i rai ohonoch. Mae wastad peryg hefyd defnyddio gormod o systemau cwmwl amrywiol gan fethu allan ar integreiddiadau cyfleus.

Yn olaf, dyma ddolen i ddogfen yr ydym wedi'i chael yn werthfawr iawn, a gyhoeddwyd gan "Cyflymu Cymru i Fusnesau" - mae'n ffynhonnell wybodaeth annibynnol wych ar yr hyn y gall busnesau fel ein un ni a'ch un chi ei wneud dros y Cwmwl.  Ac mae ar gael yn gyfan gwbl yn y Gymraeg.

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/canllawiau-busnes-cyflym-iawn/cyfeirlyfr-meddalwedd-cyflymu

Rhowch wybod i ni sut rydych chi'n dod ymlaen.

www.madryn.co.uk

Pob iechyd i chi gyd, a chofion.

 

Geraint

 

ON - Rydym wedi cynnwys logo Creision Jones efo'r blog yma gan bod cymcylau go iawn mor allweddol i gynhyrchu tatws Cymreig i wneud Creision Jones!