BARA BRITH WORLD CHAMPS

SCROLL DOWN FOR GUIDELINES AND REGISTRATION FORM / EWCH LAWR Y DUDALEN I WELD Y CANLLAWIAU A'R FFURFLEN GOFRESTRU

 

PENCAMPWRIAETH BARA BRITH Y BYD CREISION JONES

JONES CRISPS WORLD BARA BRITH CHAMPIONSHIP

Mewn partneriaeth gyda - In partnership with:

Ffair Nadolig Llandudno Christmas Fayre + Canolfan Bwyd Cymru Bodnant Food Centre Wales + Go North Wales + Siambr Fasnach Llandudno Chamber of Trade + Merched y Wawr

Enillydd i’w gyhoeddi am 11yb, dydd Gwener, Tachwedd 18fed, 2016 - Cynhelir yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno (LL30 2PY)

Winner to be announced 11am, Friday, November 18th, 2016 - Held at Holy Trinity Church, Llandudno (LL30 2PY)

Gwobr unigryw i’r Pencampwr - £100, cyflenwad o Greision Jones am flwyddyn a chyfle i weithio gyda Canolfan Bwyd Bodnant i gynhyrchu y Bara Brith buddugol yn fasnachol.

A unique prize for the Champion - £100, a year’s supply of Jones Crisps and an opportunity to work with Food Centre Wales Bodnant on producing the winning Bara Brith commercially.  

 

First World Bara Brith Championship is launched.

Budding bakers from around the globe are invited to submit their take on the most famous bake from Wales, as part of the Jones Crisps World Bara Brith Championship to be held in November at Llandudno.

With a cash prize of £100 available for the outright winner and a year’s supply of Welsh handcooked crisps, the event will be held in partnership with the Llandudno Christmas Fayre.

 

Bara Brith

At the Jones Crisps World Bara Brith Championship launch are, left to right, Jim Jones, Managing Director Go North Wales, Geraint Hughes, Co-owner of Jones Crisps, Simon Burrows, Business Development Manager Bodnant Welsh Food Centre, Barry Mortlock, Development Officer Llandudno Chritsmas Fayre, Gary Worrell, Artisan Baker at Bodnant Welsh Food Centre and Eileen Burrows of Llandudno Chamber of Trade.   -  Yn lansio Pencampwriaeth Bara Brith y Byd Creision Jones yng Nghanolfan Fwyd Cymru Bodnant mae, chwith i’r dde, Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Go North Wales, Geraint Hughes, Cyd-berchennog Creision Jones, Simon Burrows, Rheolwr Datblygu Busnes yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, Barry Mortlock, Swyddog Datblygu Ffair Nadolig Llandudno, Gary Worrell, Crefftwr Pobi yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant ac Eileen Burrows of Siambr Fasnach Llandudno.

 

“Working with the Fayre makes sense all round,” said Geraint Hughes, co-owner of Jones Crisps.  “It’s one of Wales’ premier Christmas food markets, and bakers will be able to deliver their entries on Thursday November 17th and enjoy the Fayre’s attractions at the same time.  Our esteemed panel of judges will decide on the World’s Best Bara Brith the following day.”

Entrants will also be able to send their Bara Brith through a network of pick-up points around Wales or by post as interest is expected to come from far and wide.

“We do expect entries from literally around the globe, with bakers from Japan already expressing interest,” shared Geraint Hughes.  “It’s no surprise really when you think how popular Bara Brith is.  It’s one of Wales’ top food treasures.”

Sharing the judging workload will be Tegwen Morris, National Director of Merched y Wawr, award winning cake maker and Coleg Llandrillo lecturer Sally Owens and Rhian Mostyn Jones who with her husband Gareth Wyn Jones run Ty’n Llwyfan, an upland family sheep farm at Llanfairfechan.

“We have decided to keep the criteria as broad as possible to encourage variation, although it may well make our task more difficult,” explained Tegwen Morris.  “We will be requesting that each entry is supplied with a list of ingredients, as that will help the judging process.”

Joining the Merched y Wawr in supporting the World Championship will be Go North Wales, Bodnant Welsh Food Centre and Llandudno Chamber of Trade.

“What better way to raise the profile of one of our most iconic Welsh food produce than hosting the first ever Jones Crisps World Bara Brith Championship,” said Jim Jones, Managing Director of Go North Wales, who recently prepared a blog on Bara Brith for overseas tourists.  “The event can only help us promote our great food and drink offer.”

To coincide with the Championship, Llandudno’s Chamber of Trade will co-ordinate a “Cake Trail” around Llandudno’s array of retail businesses, and Bodnant Welsh Food Centre will produce the winning Bara Brith in time for Christmas.

“Not only will the winner get the coveted title of the Best Bara Brith maker in the world, which by the way is far more prestigious than winning the Great British Bake Off,” said Geraint Hughes, “he or she will also get the opportunity to see their very own Bara Brith being produced by artisan bakers to be sold to the public.”

Bakers will need to register their interest to secure entry by e-mailing blas@madryn.co.uk or calling 01758 701380 by midnight Saturday November 12th.  Tha Championship will be co-ordinated and administrated by Jones Crisps, and those interested can be kept up to date with progress via their website www.madryn.co.uk or their twitter feed @JonesoGymru

The winner will be presented on Friday, November 18th at the Holy Trinity Church, Llandudno.

 

 

Pencampwriaeth Bara Brith y Byd cyntaf yn cael ei lansio.

Gwahoddir pobyddion brwd o bedwar ban byd i gyflwyno eu fersiwn nhw o un o gacennau enwocaf o Gymru, fel rhan o Bencapwriaeth Bara Brith y Byd Creision Jones sydd i’w chynnal yn mis Tachwedd yn Llandudno.

Gyda gwobr ariannol o £100 ar gael i’r enillydd ynghyd â chyflenwad blwyddyn o greision Cymreig Jones, caiff y Pencampwriaeth ei gynnal mewn partneriaeth gyda Ffair Nadolig Llandudno.

“Mae cyd-weithio gyda’r Ffair yn gwneud synnwyr,” meddai Geraint Hughes, cyd-berchennog Creision Jones.  “Mae’n un o farchnadoedd bwyd Nadolig amlycaf Cymru, a bydd modd i bobyddion ddod â’u Bara Brith ar y dydd Iau, Tachwedd 17eg, a chael cyfle i fwynhau atyniadau’r Ffair yr un pryd.  Bydd ein panel o feirniaid uchel eu parch yn penderfynu ar y Bara Brith Gorau yn y Byd ar y dydd Gwener canlynol.”

Gall ymgeiswyr hefyd ddanfon eu Bara Brith i’r Pencampwriaeth drwy ddanfon i un o nifer o fannau codi fydd ar gael ar draws Cymru, neu drwy’r post, gan y disgwylir ddiddordeb o bell ac agos.

“Rydym yn disgwyl ceisiadau yn lythrennol o bob cwr o’r Byd, gyda pobyddion o Siapan eisioes wedi mynegi diddordeb mewn cystadlu,” nododd Geraint Hughes.  “Dydi hyn ddim yn syndod mewn gwirionedd pan rydach chi’n meddwl pa mor boblogaidd yw Bara Brith, mae’n un o drysorau bwyd Cymru.”

Yn ymrafael â’r dasg beirniadu fydd Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, Sally Owens, darlithydd yng Ngholeg Llandrillo ac sydd wedi cipio sawl gwobr cydnabyddiedig am bobi cacennau, a Rhian Mostyn Jones, sydd gydai’i gwr Gareth Wyn Jones yn rhedeg fferm ddefaid mynydd deuleuol Ty’n Llwyfan yn Llanfairfechan.

“Rydym wedi penderfynu cadw’r meini prawf mor eang â phosib er mwyn annog amrywiaeth,” esboniodd Tegwen Morris, “er gallai hynny wneud ein tasg yn anoddach.  Byddwn yn gofyn i bawb sy’n ceisio gynnwys darn o bapur gyda rhestr o gynhwysion ei Bara Brith arno, gan y bydd yn helpu’r broses feirniadu.”

Yn ymuno â’r Merched y Wawr fel partner yn y Bencampwriaeth mae Go North Wales, Canolfan Bwyd Cymru Bodnant a Siambr Fasnach Llandudno.

“Pa ffordd well i godi proffil un o’n cynnyrch bwyd Cymreig mwyaf eiconig na thrwy gynnal Pencampwriaeth Bara Brith y Byd Cresion Jones,” meddai Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Go North Wales, a baratôdd blog yn ddiweddar ar Bara Brith i dwristiaid o dramor.  “Bydd y digwyddiad yn siwr o’n helpu ni i allu hyrwyddo ein cynnig ardderchog o fwyd a diod i ymwelwyr yn yr ardal.”

I gyd-fynd â'r Bencampwriaeth, bydd Siambr Fasnach Llandudno yn cydlynu "Llwybr Cacennau" o gwmpas detholiad o fusnesau manwerthu yn y dref, a bydd Canolfan Fwyd Cymru Bodnant yn pobi’r Bara Brith buddugol i’w werthu at y Nadolig.

“Nid yn unig bydd yr enillydd yn cipio’r teitl anrhydeddus o Bencampwr Pobi Bara Brith y Byd, sydd gyda llaw yn llawer mwy o gamp na ennill y ‘Great British Bake Off’”, meddai Geraint Hughes, “bydd o neu hi yn cael y cyfle o weld ei bara birth nhw’n bersonol yn cael ei gynhyrchu gan grefftwyr pobi Bodnant i’w werthu i’r cyhoedd.”

Bydd angen i bobyddion sydd am gystadlu gofrestru o flaen llaw erbyn hanner nos, nos Sadwrn Tachwedd 12fed, drwy e-bostio blas@madryn.co.uk neu ffonio 01758 701380.  Cwmni Creision Jones fydd yn gweinyddu a chydlynu’r Pencampwriaeth, a gellir derbyn y newyddion diweddaraf ar ei gwefan www.madryn.co.uk neu o’i cyfrif trydar @JonesoGymru

Caiff yr enillydd ei gyflwyno ar ddydd Gwener, Tachwedd 18fed yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno.

 

世界中の熱血漢のケーキ職人たちがウェールズで最も有名な焼き菓子、バラブリスを焼き上げるために、ウェールズにやってきます。

 

11月に、世界で初めてバラブリス世界大会「The Jones Crisps World Bara Birth Championship (ジョーンズ・クリスプス(ジョーンズ・ポテトチップ)バラブリス・チャンピョンシップ)」が北ウェールズのスランディデュノで開催、そこで世界の強豪がちがバラブリス作りで競いあうのです。

RHEOLAU A CHANLLAWIAU Y BENCAMPWRIAETH

 1. Pencampwriaeth ar gyfer y Bara Brith Cymreig traddodiadol yw hon. Y prif amcan yw dathlu treftadaeth un o hoff ddanteithion Cymru ac i gael hwyl yn y broses.
 2. I gofrestru, ac felly sicrhau eich mynediad i’r Pencampwriaeth Bara Brith y Byd, cwblhewch y ffurflen gais ar y dudalen olaf a naill ai sganiwch ac e-bostiwch o at blas@madryn.co.uk neu postiwch i Creision Jones, 3 Tŷ Connaught, Riverside Business Park, Ffordd Benarth, Conwy LL32 8UB. Yn yr un modd, gallwch sganio neu dynnu llun o’r ffurflen wedi’i gwblhau gyda’ch ffôn, ac yna ei yrru at gyfrif trydar Creision Jones @JonesoGymru drwy’r bwrdd negeseuon uniongyrchol, neu ei yrru drwy system negeseuon Facebook at gyfrif Creision Jones sef “Jones o Gymru.”
 3. Cyfyngir i un ymgais ar gyfer pob person. Rhaid i geisiadau gael eu gwneud ar sail unigol ac nid yn enw busnes neu sefydliad.  Mae’n dderbyniol i nodi cyfeiriad eich gwaith fel eich cyfeiriad.
 4. Mae cofrestru yn cau am hanner nos, dydd Sadwrn Tachwedd 12fed.
 5. Dewch a’ch Bara Brith i Eglwys y Drindod Sanctaidd rhwng 5yh-7yh ar y nos Iau blaenorol, Tachwedd 17eg. Fel arall, gallwch bostio eich bara Bara Brith i Creision Jones, 3 Tŷ Connaught, Riverside Business Park, Ffordd Benarth, Conwy LL32 8UB.  Gwnewch yn siwr bod danfoniadau yn ein cyrraedd rhwng dydd Mawrth, Tachwedd 15fed a dydd Iau, Tachwedd 17eg.  Ni all y trefnwyr gymryd cyfrifoldeb am ddanfoniadau sy’n methu neu am geisiadau sy’n cael eu niweidio yn ystod y broses o ddanfon.
 6. Rhaid i bob ymgais gynnwys rhestr o gynhwysion sy’n dangos yn glir yr hyn sydd wedi cael ei ddefnyddio i bobi’r Bara Brith. Bydd unrhyw ymgais heb restr cynhwysion yn cael ei wrthod.
 7. Bydd beirniadu yn digwydd ar fore Gwener, Tachwedd 18fed rhwng 8yb-10yb. Ni fydd mynediad i ymwelwyr y Ffair Nadolig tan o leiaf 10:30yb.
 8. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol.
 9. Caiff enw’r enillydd ei gyhoeddi yn swyddogol am 11yb yn Eglwys y Drindod Sanctaidd ar ddydd Gwener, Tachwedd 18fed. Bydd y cyhoeddiad yn cael ei ffrydio’n fyw ar draws llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Creision Jones a Ffair Nadolig Llandudno.
 10. Rhaid i bob ymgais aros yn Eglwys y Drindod Sanctaidd ar gyfer cael eu harddangos i’r cyhoedd tan 4yh, dydd Sul, Tachwedd 20fed. Bydd unrhyw Fara Brith sydd dal ar ôl yn yr Eglwys o 5:30yh ymlaen yn cael eu clirio gan y trefnwyr.  Ni fydd y trefnwyr yn gyfrifol am ddychwelyd ceisiadau neu unrhyw eitem/offer a ddefnyddwyd i arddangos.
 11. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £100 a chyflenwad blwyddyn o Greision Jones sy’n cyfateb i un bocs y mis. Bydd yr enillydd hefyd yn cael gweld ei F/Bara Brith ei hun yn cael ei gynhyrchu’n fasnachol gan bobyddion crefft Canolfan Bwyd Cymru Bodnant.  Trwy gystadlu yn y Bencampwriaeth, rydych yn cytuno i weithio gyda prif bobydd Canolfan Bwyd Cymru Bodnant yn syth wedi’r Ffair ddod i ben, er mwyn i’r Ganolfan allu cynhyrchu a gwerthu y Bara Brith buddugol.  Bydd enw’r enillydd yn ymddangos ar ddeunydd pacio y Bara Brith yn ogystal â’r teitl “Bara Brith Gorau yn y Byd.”  Bydd yr enillydd yn cael cadw y 10 Bara Brith cyntaf ddaw o’r linell gynhyrchu.
 12. Er nad yw’n ofyniad, byddai’r trefnwyr yn hoffi annog pobyddion i ddefnyddio cynhwysion lleol neu Cymreig lle bo’n bosib.
 13. Mae ffi cystadlu o £5 yn daladwy wrth gyflwyno’r ffurflen gais. Gellir talu y ffi i “Ffair Nadolig Llandudno” yn electronig gyda’r manylion canlynol - Cod Didoli: 30-95-13  Rhif Cyfrif: 00639407   Defnyddiwch eich enw cyntaf a chyfenw fel cyfeirnod talu.  Anfonwch e-bost yn cadarnhau y taliad a’ch dewis o gyfeirnod, at enquiries@llandudnochristmasfayre.co.uk   Fel arall gallwch bostio siec am £5 yn daladwy i “Ffair Nadolig Llandudno” i C/o Management Suite, 18 Abbey Rd, Llandudno, LL30 2EA.

CHAMPIONSHIP RULES AND GUIDELINES

 1. This is a World Championship event for the Traditional Welsh Bara Brith. The overall aim is to celebrate the Bara Brith’s rich heritage and one of Wales’ favourite culinary treats and to have fun in the process.
 2. To register, and therefore secure your entry to the World Bara Brith Championship, complete the Registration Form overleaf and either scan and e-mail to blas@madryn.co.uk or post to Jones Crisps, Bwydydd Madryn Foods Cyf, 3 Tŷ Connaught. Riverside Business Park, Ffordd Benarth, Conwy LL32 8UB. Also, you are welcome to scan or photograph the form with your phone, and send it to our twitter account @JonesoGymru via direct message board, or to our Facebook page ‘Jones o Gymru’ via messages.
 3. Entry limited to one per person. Entries must be made on an individual basis and not in the name of a business or organisation.  You may put your work place address as your corresponding address.
 4. Registration closes midnight, Saturday November 12th.
 5. Please bring your Bara Brith to the Holy Trinity Church between 5pm-7pm on the preceding Thursday, November 17th. Alternatively, you may post your Bara Brith to Jones Crisps, Bwydydd Madryn Foods Cyf, 3 Tŷ Connaught, Riverside Business Park, Ffordd Benarth, Conwy LL32 8UB.  Please ensure that delivery takes place between Tuesday November 15th and Thursday November 17th.  Organisers cannot take responsibility for failed deliveries or for damaged entries.
 6. Each entry must be accompanied with a list of ingredients showing clearly what has been used to bake the Bara Brith. Entries without list of ingredients will be dismissed.
 7. Judging will take place on Friday morning, November 18th between 8am-10am. Access to Christmas Fayre visitors will not be granted until at least 10:30am.
 8. The judges’ decision will be final.
 9. The winner will be officially announced at 11am at the Holy Trinity Church on Friday, November 18th. The announcement will be live streamed across Jones Crisps’ and Llandudno Christmas Fayre’s social media channels.
 10. All entries must remain at the Holy Trinity Church for public exhibition until 4pm, Sunday November 20th. Any Bara Brith left at Holy Trinity Church after 5:30pm on the Sunday will be cleared by the organisers. The organisers will not be responsible for returning entries or items used for display.
 11. The winner will receive prize money of £100 and a year’s supply of Jones Crisps equivalent to one box per month. The winner will also see its own Bara Brith being commercially produced by artisan bakers at Bodnant Food Centre.  By entering the Championship, you will be agreeing to work with the head baker at Bodnant Food Centre immediately after the Fayre to ensure the winning Bara Birth can be produced and sold.  The winner’s name will appear on the packaging in addition to the title “Best Bara Brith in the World.”  The winner will be able to keep the first 10 to come off the production line.
 12. Although not a requirement, the organisers would like to encourage bakers to use local or Welsh ingredients where possible.
 13. A £5 entry fee is payable upon submitting the registration form. Payment can be made electronically to the “Llandudno Christmas Fayre” account via the following details - Sort code: 30-95-13    Account number: 00639407    Please use your forename and surname as payment reference.   Please e-mail a payment confirmation, including the reference used to enquiries@llandudnochristmasfayre.co.uk   Alternatively you can post a cheque for £5 made payable to “Llandudno Christmas Fayre” to C/o Management Suite, 18 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EA. 

FFURFLEN GOFRESTRU PENCAMPWRIAETH BARA BRITH Y BYD CREISION JONES

 

JONES CRISPS WORLD BARA BRITH CHAMPIONSHIP RESGISTRATION FROM

 

Enw – Name:­_____________________________________________________

Cyfeiriad – Address:­________________________________________________

________________________________________________________________

E-bost – E-mail:___________________________________________________

Ffôn – Phone:_____________________________________________________

Enw cyfrif trydar – Twitter account name: @____________________________

Sut glywsoch chi am y Bencampwriaeth?  -  How did you hear about the Championship?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________

________________________________________________________________

 

Ticiwch isod sut rydych yn debygol o ddanfon eich Bara Brith i Landudno ar Tachwedd 17eg?

Please tick how you’re likely to deliver your Bara Brith to Llandudno on November 17th?

Mi af ag o yno fy hun / Will take it there myself   [   ]

Mi wna i bostio fo / Will post it  [    ]

Defnydd Swyddfa / Office Use / Rhif ymgeisydd yw............